help desk komunikat aeo skrzynka podawcza EORI bip
UC Szczecin katalog usług Drukuj
Redaktor: Anna Smolińska   
21.03.2013.

Katalog usług przewodnik

1. Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego zapłatę podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego

2. Uzyskanie zaświadczenia o zwolnieniu z podatku akcyzowego samochodu osobowego w nabyciu wewnątrzwspólnotowym

3. Uzyskanie zaświadczenia o niepodleganiu podatkowi akcyzowemu przez samochód kolekcjonerski 

4. Zmiana danych w zaświadczeniu potwierdzającym zapłatę podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego

5. Zmiana danych w deklaracji w nabyciu wewnątrzwspólnotowym AKC-u

6. Odprawa celna mienia przesiedlenia (przywóz spoza Unii Europejskiej)

7. Zgłoszenie okazów fauny i flory chronionych Konwencją Waszyngtońską w ruchu podróżnych

8. Przywóz zwierząt domowych towarzyszących podróżnym w celach niehandlowych

9. Przywóz przez podróżnych wyrobów akcyzowych w ramach  przysługujących zwolnień z krajów nie należących do UE oraz w nabyciu wewnątrzwspólnotowym

10. Potwierdzenie wywozu towarów dla podróżnych – TAX FREE.

11.Potwierdzenie przywozu / wywozu dewiz lub krajowych środków płatniczych

12. Potwierdzenie przywozu broni i amunicji spoza UE, przez obywatela polskiego, na własne potrzeby

13. Legalizacja świadectw EUR 1 i EUR- MED

14. Legalizacja niepreferencyjnych świadectw pochodzenia

15. Potwierdzanie statusu wspólnotowego – dokument T2L i T2LF

16. Uzyskanie zgody na uproszczone dokumentowanie pochodzenia towaru

17. Uzyskanie/aktualizacja numeru EORI

18. Wniosek o rejestrację w Podsystemie Danych Referencyjnych Systemu EMCS PL    

19.Uzyskanie/zmiana/cofnięcie pozwolenia na uszlachetnianie czynne

20. Uzyskanie pozwolenia na objęcie towarów gospodarczą procedurą celną, gdy wniosek składany jest w formie zgłoszenia celnego

21. Uzyskanie/zmiana/cofnięcie pozwolenia na odprawę czasową

22. Uzyskanie/zmiana/cofnięcie pozwolenia na procedurę końcowego przeznaczenia

23. Rozliczenie procedury gospodarczej

24. Zgłoszenie towarów w przywozie w obrocie handlowym (w formie elektronicznej)

25. Zgłoszenie towarów w wywozie

26. Zgłoszenie towarów do procedury tranzytu w systemie NCTS (Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy)

27. Zgłoszenie towaru do powrotnego wywozu poza obszar celny Wspólnoty

28. Objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu towarów powracających

29. Wywóz z Polski zabytków oraz dóbr kultury

30. Zmiana danych w zgłoszeniu celnym przed zwolnieniem towaru

31. Złożenie towaru w magazynie czasowego składowania

32. Złożenie jednorazowego zabezpieczenia

33. Zmiana danych w zgłoszeniu celnym po zwolnieniu towarów

34. Unieważnienie zgłoszenia celnego, z wyjątkiem towarów objętych Wspólną Polityką Rolną

35. Uzyskanie pozwolenia na prowadzenie magazynu czasowego składowania

36. Uzyskanie zgody na przedłużenie terminu czasowego składowania towaru

37. Uzyskanie zgody na rozliczanie podatku VAT z tytułu importu deklaracją podatkową w trybie art. 33a ustawy o podatku VAT

38. Rozliczenie procedury uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń

39. Uzyskanie pozwolenia na zniszczenie towarów

40. Uzyskanie lub przedłużenie świadectwa uznania pojazdu drogowego do przewozu towarów pod zamknięciem celnym

41. Udzielanie zezwoleń na jednorazowy przejazd pojazdu nienormatywnego

42. Przyjęcie/odbiór towarów do/z depozytu

43. Złożenie skargi na działanie urzędu

44. Uregulowanie statusu towarów nie zgłoszonych

45. Wniosek o zwrot /umorzenie należności celnych

46. Uzyskanie pozwolenia na korzystanie z procedury składu celnego

47. Uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w cle i podatkach lub stwierdzające stan zaległości

48. Złożenie deklaracji w podatku akcyzowym AKC-U, w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą

49. Wydanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego AKC - R

50. Uzyskanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

51. Uzyskanie zwrotu podatku akcyzowego z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu wyrobów akcyzowych

52. Uzyskanie zwrotu podatku akcyzowego z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu samochodu osobowego

53. Zakup znaków akcyzy

54. Ustalenie norm dopuszczalnych ubytków/ dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych

55. Uzyskanie urzędowego sprawdzenia w zakresie wyrobów akcyzowych w podmiotach podlegających temu sprawdzeniu

56. Przyjęcie zgłoszenia formy prowadzenia ewidencji oraz uzyskanie zarejestrowania i zabezpieczenia urzędowego ewidencji wyrobów akcyzowych lub znaków akcyzy prowadzonych w formie papierowej

57. Uzyskanie pisemnego potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności, jako pośredniczący podmiot węglowy/gazowy/tytoniowy

58. Uzyskanie potwierdzenia spisu wyrobów akcyzowych nieoznaczonych lub oznaczonych nieważnymi
albo uszkodzonymi znakami akcyzy

59. Umorzenie zaległości podatkowej w podatku akcyzowym, w podatku od gier i dopłat lub w opłacie paliwowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej

60. Odroczenie terminu płatności podatku akcyzowego, podatku od gier i dopłat, opłaty paliwowej lub rozłożenie na raty zapłaty podatku akcyzowego, podatku od gier i dopłat, opłaty paliwowej

Zmieniony ( 19.11.2014. )
 

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Program antykorupcyjny

SC 2010-2013+
Nie dla korupcji

Strategia SC 2014-2020

Strategia działania SC

Powiadom cło

Powiadom cło
deklaracje
linia
telafon
© 2015 Izba Celna w Szczecinie
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.