help desk ulatwienia aeo skrzynka podawcza EORI bip
UC Szczecin katalog usług Drukuj
Redaktor: Anna Smolińska   
21.03.2013.

Katalog usług przewodnik

1. Złożenie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym AKC-U, w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą  

2. Złożenie zabezpieczenia generalnego w podatku akcyzowym

3. Złożenie zabezpieczenia ryczałtowego w podatku akcyzowym

4. Udzielenie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego

5. Wydanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego AKC - R

6. Złożenie zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym

7. Uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w cle i podatkach lub stwierdzające stan zaległości

8. Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego zapłatę podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego

9. Uzyskanie zgody na tankowanie oleju napędowego lub opałowego używanego do celów żeglugowych zwolnionego z podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie do zbiorników innych niż na stałe zamocowane w jednostce pływającej

10. Udzielenie zezwolenia na prowadzenie składów podatkowych.

12. Legalizacja niepreferencyjnych świadectw pochodzenia

13. Legalizacja świadectw EUR.1 lub EUR-MED.

14. Potwierdzenie przywozu / wywozu dewiz lub krajowych środków płatniczych

15. Potwierdzenie przywozu broni i amunicji spoza UE, przez obywatela polskiego, na własne potrzeby

16. Odprawa celna mienia przesiedlenia (przywóz spoza Unii Europejskiej)

17. Objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu (odprawa celna) towaru ze zwolnieniem z należności celnych i podatkowych dla związku wyznaniowego

18. Uzyskanie zgody na wykonanie czynności poza miejscem lub czasem urzędowania

19. Uzyskanie zgody na czasowe składowanie towarów w miejscu innym niż magazyn celny

20. Uzyskanie zgody na przedłużenie terminu czasowego składowania towaru

21. Uzyskanie zgody na rozliczanie podatku VAT z tytułu importu deklaracją podatkową w trybie art. 33a ustawy o podatku VAT

22. Rozliczenie procedury uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń

23. Unieważnienie zgłoszenia celnego, z wyjątkiem towarów objętych Wspólną Polityką Rolną

24. Uzyskanie pozwolenia na zniszczenie towarów

25. Wydanie/przedłużenie świadectwa uznania na środek przewozowy w transporcie drogowym

26. Uzyskanie pozwolenia na prowadzenie magazynu czasowego składowania

27. Uzyskanie zwrotu należności celnych z tytułu unieważnienia zgłoszenia celnego

28.Zmiana danych w zgłoszeniu celnym po zwolnieniu towarów

29. Rozłożenie na raty zaległości w podatku akcyzowym - ulga niestanowiąca pomocy publicznej.

30. Uzyskanie informacji objętej tajemnicą skarbową

31. Uzyskanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych, jako zarejestrowany odbiorca

32. Uzyskanie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych, jako zarejestrowany wysyłający

33. Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności, jako podmiot pośredniczący

35. Uzyskanie zezwolenia na wyprowadzenie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego w procedurze z zapłaconą akcyzą 

36a. Uzyskanie zwrotu podatku akcyzowego z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu wyrobów akcyzowych

36b. Uzyskanie zwrotu podatku akcyzowego z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu samochodu osobowego

37. Wniosek o zwrot zabezpieczenia akcyzowego

40. Uzyskanie zaświadczenia o zwolnieniu z podatku akcyzowego samochodu osobowego w nabyciu wewnątrzwspólnotowym

41.Umorzenie zaległości podatkowej w podatku akcyzowym, w podatku od gier i dopłat lub w opłacie paliwowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej

42. Odroczenie terminu płatności podatku akcyzowego, podatku od gier i dopłat, opłaty paliwowej lub rozłożenie na raty zapłaty podatku akcyzowego, podatku od gier i dopłat, opłaty paliwowej 

44. Uzyskanie zaświadczenia o niepodleganiu podatkowi akcyzowemu samochodów kolekcjonerskich

45. Wniosek o rejestrację w Podsystemie Danych Referencyjnych Systemu EMCS PL    

48.Uzyskanie zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca

49. Uzyskanie urzędowego sprawdzenia w zakresie wyrobów akcyzowych w podmiotach podlegających temu sprawdzeniu

50. Uzyskanie poświadczenia/zamknięcia ewidencji, rejestrów, ksiąg oraz informacji i raportów w zakresie gier hazardowych 

52. Przyjęcie zgłoszenia formy prowadzenia ewidencji oraz uzyskanie zarejestrowania i zabezpieczenia urzędowego ewidencji wyrobów akcyzowych lub znaków akcyzy prowadzonych w formie papierowej

53. Uzyskanie zarejestrowania dokumentacji podlegającej kontroli w zakresie produkcji, magazynowania lub zużycia wyrobów akcyzowych

54. Złożenie zgłoszenia o zamiarze wykonania czynności podlegającej kontroli

56. Wniosek o zdjęcie banderol z opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych lub z wyrobów akcyzowych
 
57. Wnioskowanie o uczestnictwo w procesie niszczenia dowodów udziału w grze

58. Zmiana danych w zgłoszeniu celnym przed zwolnieniem towaru

59. Zmiana danych w zaświadczeniu potwierdzającym zapłatę podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego

61. Złożenie towaru w magazynie czasowego składowania

63. Potwierdzenie statusu wspólnotowego-dokument T2L i T2LF

65. Zgłoszenie towarów w przywozie w obrocie handlowym (w formie papierowej)

66. Zgłoszenie towarów w wywozie

67. Objęcie towaru procedura tranzytu w systemie NCTS (Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy)

68. Zgłoszenie zwłok i szczątków ludzkich do odprawy celnej na granicy

69. Zgłoszenie na granicy do odprawy dóbr kultury

70. Zgłoszenie towarów podróżnego - przywóz

71. Zgłoszenie towarów podróżnego - wywóz

72. Zgłoszenie okazów fauny i flory chronionych Konwencją Waszyngtońską

73. Przywóz zwierząt domowych  towarzyszących podróżnym w celach niehandlowych

74. Uzyskanie/zmiana/cofnięcie pozwolenia na uszlachetnianie bierne

75. Uzyskanie/zmiana/cofnięcie pozwolenia na uszlachetnianie czynne

76. Uzyskanie/zmiana/cofnięcie pozwolenia na przetwarzanie pod kontrolą

77. Uzyskanie/zmiana/cofnięcie pozwolenia na odprawę czasową

78. Uzyskanie/zmiana/cofnięcie pozwolenia na procedurę końcowego przeznaczenia

79. Uzyskanie pozwolenia na prowadzenie składu celnego

80. Uzyskanie pozwolenia na korzystanie z procedury składu celnego

81. Uzyskanie/zmiana/cofnięcie pozwolenia na zrzeczenie się towaru na rzecz Skarbu Państwa

82. Wniosek o uregulowanie statusu towarów nie zgłoszonych

83. Wniosek o zwrot /umorzenie należności celnych

84. Złożenie miesięcznego zestawienia oświadczeń o przeznaczeniu paliw opałowych

85. Złożenie miesięcznego zestawienia wystawionych dokumentów dostawy

86. Rozliczenie procedury gospodarczej

87. Uzyskanie pozwoleń na objęcie towarów gospodarczą procedurą celną, gdy wniosek składany jest w formie zgłoszenia celnego

89. Zgłoszenie towaru do powrotnego wywozu poza obszar celny Wspólnoty

90. Nadawanie przeznaczeń w imporcie i eksporcie w obrocie pocztowym

96-1. Uchylenie w całości lub w części decyzji ostatecznej w drodze wznowienia postępowania

96-2. Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej ze względu na interes publiczny lub ważny interes strony

98. Udzielanie zezwoleń na jednorazowy przejazd pojazdu nie normatywnego

99. Przyjęcie towarów do depozytu, odbiór towarów z depozytu-opłaty

100. Pobieranie próbek towarów (art. 42 WKC)

101. Zmiana danych w deklaracji nabycia wewnatrzwspólnotowego AKC-U

102. Zarządzanie kontyngentami taryfowymi zgodnie z art. 308 a RWKC

103. Objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu towarów powracających

104. Uzyskanie rejestracji w Podsystemie Danych Referencyjnych Systemu NCTS    

105. Wnioskowanie o rejestrację podmiotu gospodarczego w Podsystemie Danych Referencyjnych Systemu Celina, ECS, ICS

107. Uzyskanie potwierdzenia spisu wyrobów akcyzowych oznaczonych nieważnymi lub uszkodzonymi znakami akcyzy

108. Nałożenie znaków akcyzy na wyroby akcyzowe oznaczone uprzednio nieważnymi, nieodpowiednimi, bądź uszkodzonymi znakami akcyzy

109. Przemieszczanie broni i amunicji w obszarze Unii Europejskiej

111. Przywóz samochodów spoza UE do remontu/naprawy przez osobę będącą lub nie właścicielem pojazdu

112. Przywóz przez podróżnych wyrobów akcyzowych w ramach przysługujących zwolnień z krajów nie należących do UE  oraz  w nabyciu wewnątrzwspólnotowym

114. Uzyskanie pisemnego potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęci działalności, jako pośredniczący podmiot węglowy

Zmieniony ( 13.10.2014. )
 

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Program antykorupcyjny

SC 2010-2013+
Nie dla korupcji

Strategia SC 2014-2020

Strategia działania SC

Powiadom cło

Powiadom cło
© 2014 Izba Celna w Szczecinie
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.